STÁŽE V IZRAELI - pravidla pro přihlášení

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky výběrového řízení na poskytování finančních příspěvků v rámci projektu „Neuron & IOCB Tech Internships in Israel 2023“ (dále též jen „výběrové řízení“), jež poskytuje Nadační fond Neuron na podporu vědy, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 018 71 188, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1054 (dále jen „poskytovatel“).

1.2. Účelem poskytovatele jako nadačního fondu je podpora rozvoje vědy a výzkumu v České republice, podpora nové generace českých vědců, oceňování výsledků českých vědců, popularizace vědy a nápomoc při rozvoji mecenášství v oblasti vědy.

1.3. Poskytovatel je provozovatelem webové stránky umístěné na internetové adrese www.nfneuron.cz/neuron-iocb-tech-interships-in-israel související s výběrovým řízením (dále jen „webová stránka“).

1.4. Smyslem výběrového řízení je poskytnutí nadačních příspěvků poskytovatelem na úhradu nákladů studentské stáže, která by měla mít významný přínos pro současné poznání, či poskytnutí nadačních příspěvků poskytovatelem na úhradu nákladů většího počtu takových studentských stáží.

2. TRVÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2.1. Výběrové řízení se uskuteční v termínu od 10. 1. 2023 do 31. 3. 2023, přičemž do výběrového řízení je možné se přihlásit v období od 10. 1. 2023 do 15. 3. 2023. Pro tyto účely je rozhodný středoevropský čas.

3. ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

3.1. Účast ve výběrovém řízení je dobrovolná.

3.2. Vyloučena je účast prostřednictvím zástupce.

3.3. Účastníkem výběrového řízení může být jen:

3.3.1. fyzická osoba starší 18 let,

3.3.2. osoba, která má státní občanství České republiky nebo trvalý pobyt na území České republiky,

3.3.3. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli.

3.4. Z účasti ve výběrovém řízení může být rozhodnutím poskytovatele vyloučen účastník, který v souvislosti s výběrovým řízením porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy poskytovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

3.5. Poskytovatel nemá povinnost informovat účastníka o tom, že byl vyřazen z účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění podmínek výběrového řízení, pro porušení pravidel nebo o tom, že se nestal příjemcem finančního příspěvku.

4. DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

4.3. Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

4.3.1. náležitosti uvedené v přihlašovacím on-line formuláři umístěném na webové stránce, a to včetně informací o konceptu projektu účastníka, který by měl být realizován v rámci stáže. Projekt nesmí směřovat k podpoře porušování základních lidských práv a svobod, přičemž realizace projektu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy. Stáž musí být účastníkem realizována od 1. 5. do 15. 9. 2023,

4.3.2. potvrzení o domluvené stáži, návrh jejího programu, motivační dopis studenta a doporučující dopis vedoucího pedagoga české instituce.

4.4. Do výběrového řízení může každá fyzická osoba podat pouze jednu (1) přihlášku.

4.5. Poskytovatel není povinen informovat účastníka o tom, že mu byla doručena přihláška.

4.6. Poskytovatel si může kdykoliv po dobu trvání výběrového řízení vyžádat od účastníka doplňující informace či podklady související s jeho přihláškou ke stáži či projektem, který by měl být realizován v rámci stáže. V případě, že účastník tyto doplňující informace či podklady poskytovateli neposkytne nebo je neposkytne v dostatečném rozsahu, může být účastník z výběrového řízení rozhodnutím poskytovatele vyloučen.

4.7. Účastník výběrového řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny informace poskytnuté v souvislosti s výběrovým řízením poskytovateli, včetně zvukově obrazového záznamu dle čl. 4.3. pravidel, jsou určeny k jejich zveřejnění na webové stránce či jiným způsobem a nejedná se tedy o důvěrné informace.

4.8. Účastník výběrového řízení dává poskytovateli v souladu s ustanovením § 84 a § 85 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených poskytovatelem v souvislosti s pořádáním výběrového řízení a předáváním peněžitého příspěvku (dále jen „snímek“) ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník výběrového řízení uděluje poskytovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým poskytovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

5. OBSAH POSKYTNUTÝ ÚČASTNÍKEM

5.1. Obsah poskytnutý účastníkem poskytovateli v rámci výběrového řízení (dále jen „poskytnutý obsah“) nesmí:

5.1.1. být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy, včetně rozporu s regulací v oblasti duševního vlastnictví a regulací v oblasti nekalé soutěže;

5.1.2. zasahovat do práv na ochranu osobnosti třetích osob;

5.1.3. být hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, obscénní či zastrašující;

5.1.4. poškozovat dobré jméno poskytovatele;

5.1.5. propagovat přímo či nepřímo podnikatelskou činnost žádné osoby.

5.2. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu účastníkem poskytnutého obsahu. V případě, že by poskytnutý obsah mohl porušit pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn poskytnutý obsah smazat či zabránit jeho šíření a dále je poskytovatel oprávněn soutěžícího z výběrového řízení vyloučit.

5.3. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn poskytnutý obsah neprodleně odstranit. V případě, že v souvislosti s poskytnutým obsahem bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se účastník předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.

6. LICENČNÍ OPRÁVNĚNÍ K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

6.1. V případě, že poskytnutý obsah nebo jeho část podléhá ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje účastník zpřístupněním díla v rámci výběrového řízení poskytovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

6.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho zpřístupnění poskytovateli. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od vzniku licence. Poskytovatel není povinen licenci využít.

6.3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svým označením. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění.

7. VYHODNOCENÍ

7.1. Poskytovatel z přihlášených žadatelů vybere deset (10) stážistů (dále jen „stážista“), kterým bude poskytovatelem poskytnuta finanční podpora na úhradu nákladů stáže ve výši 60 000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).

7.2. Při hodnocení přihlášek bude poskytovatel posuzovat úplnost dodaných požadovaných podkladů a záměr stáže.

7.3. V případě, že poskytovatel dojde k závěru, že přihlášení žadatelé výběrového řízení nesplňují smysl výběrového řízení (čl. 1.4.) či ho naplňují pouze částečně, poskytovatel rozhodnout, že k poskytnutí finanční podpory poskytovatelem nedojde či že bude poskytovatelem poskytnuta finanční podpora v omezeném rozsahu.

8. FINANČNÍ PODPORA

8.1. Účastníci, kterým může být poskytovatelem poskytnuta finanční podpora na úhradu nákladů stáže, budou o této skutečnosti poskytovatelem informováni elektronickou poštou. Výsledky výběrového řízení budou uvedeny také na webové stránce.

8.2. Předpokladem pro poskytnutí nadačního příspěvku je uzavření zvláštní smlouvy mezi podpořeným stážistou a poskytovatelem ohledně poskytnutí nadačního příspěvku. V případě, že k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podle předchozí věty nedojde ve lhůtě jednoho (1) měsíce od vyhlášení výsledků výběrového řízení, právo podpořeného stážisty na stáž zaniká.

8.3. Právo na poskytnutí nadačního příspěvku nelze postoupit na třetí osobu.

9. PŘEDÁNÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

9.1. Předání nadačního příspěvku proběhne veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených poskytovatelem a v souladu s jeho pokyny. Podpořený stážista je povinen pro veřejné předání nadačního příspěvku poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky předávání nadačního příspěvku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů účastníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.

10.2. Účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů, a to pro účely realizace výběrového řízení (včetně vyhodnocení výběrového řízení) a pro účely propagace výběrového řízení. Budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka: jméno, příjmení, bydliště, dosažené vzdělání, studium, adresa elektronické pošty, fotografie a zvukově obrazové záznamy účastníka (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje mohou být poskytovatelem zveřejněny.

10.3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.4. Účastník je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Účastník je povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.

10.5. Účastník souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám. Zpracováním osobních údajů účastníka může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.6. Osobní údaje účastníka budou zpracovávány po dobu neurčitou.

10.7. Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pravidla jsou po dobu trvání výběrového řízení zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u poskytovatele.

11.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, výběrové řízení odložit, přerušit nebo výběrové řízení bez náhrady zrušit.

11.3. Výběrové řízení a vztahy mezi účastníkem a poskytovatelem související s výběrovým řízením se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 10. 1. 2023
Nadační fond Neuron na podporu vědy