Mezinárodní vědecká rada

prof. Thomas Evan Levy

Člen mezinárodní vědecké rady oboru společenské vědy

Thomas Evan Levy má titul Distinguished profesor a je rovněž profesorem Norma Kershaw Chair v oboru archeologie starověkého Izraele a sousedních zemí na Kalifornské Univerzitě v San Diegu. Je členem Katedry antropologie a židovských studií a ředitelem Centra pro kyberarcheologii a udržitelnost na Qalcommově institutu, Kalifornském centru pro telekomunikace a informační technologie (Calit2) Kalifornské Univerzity v San Diegu. Byl zvolen členem Americké akademie umění a věd a je archeologem Východního Středomoří se zájem o roli technologií, zejména rané těžby a metalurgie, společenský vývoj od počátků sedentismu a domestikace rostlin a zvířat v předkeramickém neolitu (cca 7500 př. K.) až do rozkvětu prvních historických společností Východního Středomoří na úrovni státu v době železné (cca 1200–500 př. K.).

V roce 2011 vyhrál prof. Levy jako člen Klubu badatelů Cenu Lowella Thomase za “Výzkum největších světových záhad”. Byl hlavním výzkumníkem řady interdisciplinárních projektů na archeologických nalezištích v Izraeli a Jordánsku, které byly financovány Národní zeměpisnou společností, Národní nadací pro podporu humanitních věd, Národní vědeckou nadací a dalšími organizacemi. Prof. Levy se rovněž zabývá etnoarcheologických výzkumem v Indii. Jeho žena Alina a umělci tradičních řemesel jsou spoluautory knihy Mistři ohně – dědiční slévači bronzu v jižní Indii. Prof. Levy vydal 16 knih a několik set akademických článků ve vysoce impaktovaných časopisech, konferenčních sbornících a dalších publikacích. Se svým kolegou Mohammadem Najjarem vyhrál cenu časopisu Biblical Archaeology Review za nejlepší článek o biblické archeologii “Odsouzeni k těžbě: Těžba mědi & perzekuce křesťanů.” Jeho nejnovější knihy vydává Springer academic press a patří mezi ně Israel's Exodus in Transdisciplinary Perspective – Text, Archaeology, Culture, and Geoscience (2015), Heritage and Archaeology in the Digital Age: Acquisition, Curation, and Dissemination of Spatial Cultural Heritage Data (2017), a Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time Perspectives on Culture Change in the Middle East (2018).

Prof. Levy by hlavní spolubadatel pětiletého grantu NSF INGEERT ve výši 3,2 mil. USD nazvaného „Školení, výzkum a vzdělávání v technických oborech využitelných pro diagnostiku kulturního dědictví (TEECH). Byl rovněž hlavním badatelem dvouletého grantu Kalifornské Univerzity ve výši 1,07 mil. USD v letech 2016 až 2018, který se zabýval ohroženým světovým dědictvím a digitálními humanitními vědami. Aktuálně dokončil prof. Levy tříletý mandát předsedy Výboru pro archeologickou politiku (CAP) na Americké škole pro výzkum Orientu (ASOR). Je členem Evropské akademie věd a pomocný profesor na Univerzitě na Kypru. Po čtyřicetileté výzkumné práci v pouštích Středního Východu se nyní zabývá výzkumem podmořské archeologie. V roce 2016 byl hlavním badatelem zálivu Kastrouli – Antikyra Bay, země mykénského Řecka a mořského projektu v Řecku s Egejskou univerzitou. V rámci něj provedl vykopávky prestižní hrobky z doby pozdně broznové, ponory a odběry mořských sediment s cílem prozkoumat zánik mykénské civilizace kolem roku 1200 př. K. Prof. Levy obdržel prestižní ocenění doktora filozofických věd, honoris causa na Karlově Univerzitě v Praze za své inovativní bádání v kulturní archeologii, etnoarcheologii a kyberarcheologii.