Vědecká rada

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Člen vědecké rady oboru medicína

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Profesor Trněný absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha, poté do roku 1989 působil na ÚHKT. Od roku 1990 pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) a na 1. LF UK v Praze. V lednu 2008 byl jmenován přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK a v roc

Hlavním oborem jeho zájmu je biologie a moderní terapie krevních nádorových onemocnění, zejména lymfomů a chronické lymfocytární leukémie. Tomuto oboru se věnuje celý život. Z 206 publikací indexovaných v PubMed, jejichž je autorem či spoluautorem se 147 dotýká lymfomů a 37 chronické lymfocytární leukémie. 

Je zakládajícím členem Czech lymphoma study group (Kooperativní lymfomová skupina) a od roku 2003 je jejím předsedou. Podílí se vytvoření podmínek pro translační výzkum podporou lymfomových laboratoří na 1. LF UK, ať již v rámci Ústavu patofyziologie či BIOCEV.

Inicioval a je zodpovědný za spolupráci v rámci evropských aktivit – European Lymphoma Institute, European Mantle Cell Lymphoma Network, pracuje v komisích European Hematology Association, European Society of Medical Oncology (ad hoc), je členem steering committe pro šíření informací o lymfomech a chronické lymfocytární leukémii mezi odbornou veřejností (LymphomaHub). Je iniciátorem a editorem národních doporučení pro diagnostiku a terapii lymfomů. 

Marek Trněný v médiích:

O léčbě lymfomů  (Český rozhlas Dvojka, 2010.)