Laureát

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - matematika

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

Získal doktorát (Ph.D.) v roce 2001 v oboru teoretická fyzika na Univerzitě Karlově v Praze a zároveň v oboru matematika na Université de Toulon et du Var ve Francii. Minulý rok obdržel vědecký titul doktor fyzikálně-matematických věd (DSc.) od Akademie věd České republiky. Po delších zahraničních pobytech ve Francii, Portugalsku a Španělsku je nyní vědeckým pracovníkem Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži. Doktor Krejčiřík se zabývá aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi spektrálními a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitovskou kvantovou mechanikou.

Doktor Krejčiřík se zabývá aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi spektrálními a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitovskou kvantovou mechanikou.
Ve své práci se David Krejčiřík snaží o rigorózní matematický popis kvantových jevů, které pozorují fyzikové v mikrosvětě. Snaží se pochopit a přesně matematicky popsat spojení mezi geometrií kvantového systému s rozměry v řádu nanometrů a jeho fyzikální vlastnostmi. Třeba, jak komplikovaná geometrie trubice o průměrech v řádu nanometru ovlivňuje pohyb elektronu. Zatím se sice jedná o fundamentální výzkum v tom nejčistším slova smyslu, při kterém se řeší řada spektrálně-geometrických úloh popisujících vztah mezi geometrií prostoru, okrajovými podmínkami a kvantovými řešeními popisu systému. Nově objevené metody matematické fyziky pro popis třeba zmíněných kvantových vlnovodů by však v budoucnu mohly být velmi užitečným nástrojem i v praxi. A to v oblasti nanotechnologií, třeba v případě, kdy se velikost součástek budoucích počítačů dostane až na zmiňovanou úroveň.
Autor textu: Vladimir Wágner

"Kvantovou mechaniku vymysleli slavní pánové (Schroedinger, Heisenberg, Dirac, Pauli a další) na počátku minulého století a matematicky formuloval zvláště von Neumann. Časový vývoj fyzikálního systému je popisován diferenciální Schroedingerovou rovnicí, jejíž fundamentální vlastností je zachování celkového systému: Řešení, nazývané též vlnový vektor, na vektorovém prostoru fyzikálních stavů má s časem neměnnou délku. To mimo jiné vyžaduje, že potenciální energie vystupující v Schroedingerově rovnici je reálná funkce. Na přelomu tohoto tisíciletí však došlo k zajímavému pozorování, že některé komplexní potenciály lze rovněž interpretovat kvantově-mechanicky. Jedná se tedy o jakousi komplexifikaci kvantové teorie či nestandardní reprezentaci tradiční kvantové mechaniky, jež byla překvapivě přehlížena přes více než 70 let. Předmětem mého zájmu je mimo jiné právě matematicky konzistentní formulace takto "rozšířené" kvantové mechaniky." David Krejčiřík

David Krejčiřík v médiích: