Laureate

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2014 - Social Sciences

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Narodil se v roce 1977. Po studiích práv a historie na Univerzitě Karlově pracoval v advokátní kanceláři. Poté začal přednášet na Filosofické fakultě UK, kde později získal docenturu. Pracuje rovněž jako vedoucí katedry Ekonomických studií na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Napsal například publikace Odvrácená tvář meziválečné prosperity a Sovětizace sociálního státu, je i spoluautorem knihy Kapitalismus na kolenou.

PhDr. a JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. získal v roce 2014 Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru společenských věd.

Patří k nejlepším historikům mladé generace ve své specializaci, tj. v oboru moderních hospodářských a sociálních dějin. Zaměřuje se zejména na problematiku velké hospodářské krize z přelomu 20. a 30. let minulého století a na tématiku sociálního státu od jeho počátků až do současnosti. Docent Rákosník považuje na historii za nejpřitažlivější možnost vytvořit kompromisní příběh o určité události nebo období, který by odrážel zkušenost širšího spektra pamětníků, zároveň by byl uvěřitelný a splňoval vědecké kvality, tj. ověřitelnost tvrzení a poznámkový aparát. Dosavadní výsledky docenta Rákosníka, jeho publikační činnost, vystoupení na konferencích a prezentace oboru, jsou bez přehánění mimořádné. Pozoronost si zasluhuje především jeho metodologická preciznost a důraz na témata, jež mají přesah do současnosti. O kvalitách docenta Rákosníka jasně vypovídají především jeho publikace, odborné monografie, a ohlas, který získávají doma i v zahraničí. Zanedbatelná není ani jeho pedagogická činnost; jako vysokoškolský učitel je nesmírně náročný a zároveň nanejvýš respektovaný a vážený mezi studenty.

Jakub Rákosník je v současné době zaměstnán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Orientuje se především na moderní hospodářské a sociální dějiny, konkrétně na komparativní dějiny sociálních států v Evropě a problematiku hospodářských cyklů. Pro jeho výzkum jsou charakteristické spíše publikace syntetického charakteru. S ohledem na své vzdělání propojuje ve výzkumu mezioborovou perspektivu s důrazem na historické sepětí práva, sociologie a ekonomie. Byl (a je) řešitelem vědeckých grantů (např. GAČR, Výzkumné záměry MŠMT) založených na kolektivní domácí i zahraniční spolupráci. V současné době se věnuje především výzkumům vlivu světové války na poválečné ekonomicko-sociální uspořádání v českých zemích a v Evropě, jehož vliv pociťujeme až do naší současnosti. Zvláštní důraz klade na popularizaci výsledků historických výzkumů, a proto příležitostně publikuje rovněž v denním tisku a s oblibou se účastní přednášek, jež jsou orientovány na širší neodbornou veřejnost.