Zásady o ochraně osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NADAČNÍ FOND NEURON NA PODPORU VĚDY

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Nadační fond Neuron na podporu vědy, IČ 01871188, (dále jen „NF Neuron“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem NF Neuron, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti NF Neuron nebo podporuje činnost či aktivity NF Neuron.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

 • NF Neuron zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon (dále jen „osobní údaje“)
 • NF Neuron může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích

III. Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • NF Neuron provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • NF Neuro je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • NF Neuron výhradně sama zpracovává osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

IV. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být NF Neuron zpracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním sms v následujících záležitostech NF Neuron:
  1. informování o aktivitách NF Neuron v České republice
  2. zasílání newsletteru, informování o akcích a jiných vhodných příležitostech pro zapojení

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce NF Neuron jako správci osobních údajů podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu NF Neuron zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými AI před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze AI ČR právo kdykoliv požádat NF Neuron o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě NF Neuron poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Využívání informací o návštěvníkovi stránek NF Neuron

 • Internetové stránky NF Neuron mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek NF Neuron, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky NF Neuron mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Stránkami NF Neuron je myšlen jakýkoliv obsah, který je získán z obsahu přístupného na doménách, které vlastní Nadační fond Neuron na podporu vědy.

IX. Kontakt

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat NF Neuron  na kontaktech uvedených na https://www.nadaceneuron.cz/kontakt.